İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 3

Aşağa gitmek

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Ocak 13, 2016 2:04 pm

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;
İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi
her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve
özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası
önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin
yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin
olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri
amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.
Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit
doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik
anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir
görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir
ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün
özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet
altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı
ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya
203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ülkenin siyasal, hukuksal veya
uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz,
kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya
onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin
tanınması hakkı vardır.
Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın
korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu
Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler
için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.
Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını
çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı
yoluna başvurma hakkı vardır.
Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve
sürgün edilemez.
Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine
bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir
mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı
vardır.
Madde 11
1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm
güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu
olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.
2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslararası hukuka göre bir
suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu
sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan
daha ağır bir ceza verilemez.
Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da
haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.
Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya
hakkı vardır.
Madde 13
1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve
oturma hakkı vardır.
2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden
ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.
Madde 14
1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma
olanaklarından yararlanma hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş
Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma
durumunda bu haktan yararlanılamaz.
Madde 15
1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme
hakkından yoksun bırakılamaz.
Madde 16
1. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din
bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile
kurmaya hakkı vardır.
2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle
yapılır.
3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet
tarafından korunur.
Madde 17
1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı
vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.
Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim,
uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.
Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu
hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu
205 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her
yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.
Madde 20
1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe
katılma özgürlüğü vardır.
2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.
Madde 21
1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile
ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.
2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma
hakkı vardır.
3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya
serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla
yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.
Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe
hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her
devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin
serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının
gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.
Madde 23
1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli
koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete
hakkı vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her
türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil
ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye
olma hakkı vardır.
Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma
süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli
izne çıkmaya hakkı vardır.
Madde 25
1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme,
giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık,
sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan
geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır.
Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal
güvenceden yararlanırlar.
Madde 26
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel
eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel
eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir
eşitlikle açık olmalıdır.
2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel
özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün
uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu
özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki
çalışmalarını geliştirmelidir.
3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve
babanın hakkıdır.
Madde 27
1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel
sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma
hakkına sahiptir.
2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden
doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.
Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin
gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.
Madde 29
1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren
topluma karşı ödevleri vardır.
2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken,
başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı
gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve
kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız
yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.
3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve
ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.
Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk
veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok
edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir
biçimde yorumlanamaz.
Not: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217
A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı
Bakanlar Kurulu ile "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Resmi
Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim
müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Bildirge hakkında
radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması" kararlaştırılmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmıştır. Kaynak (TBMM İnsan Hakları Komisyonu)
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2916
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 3

Mesaj  Admin Bir Cuma Kas. 27, 2015 2:12 pm

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI      İLKOKULU İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 4/A SINIFI 1. DÖNEM 1.YAZILSI
ADI SOYADI…………………………………………NO:…………  PUANI:……….,
1.İnsanı insan yapan değerler nelerdir?  (15 Puan)                26.11.2015                                                                       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.İnsanların temel haklarından üç tanesini yazınız. (15Puan)
1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.   ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Çocuk haklarından beş tanesini yazınız. (20 Puan)
  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                              
 4.İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? (7x5=35 Puan)
 A. Su İhtiyacı                     B. Yaşlanmak         
   C. Dinlenmek                    D. Akıl ve vicdan sahibi olmak
5.İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
A.    Soluk alıp verme                           B. Soğuk havada titremek
C.   Sıcakta terleme                            D.  Doğru ile yanlışı ayırt eder
6.İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?
A. İnsanların yararına çalışır                          B. Yaşlılara ve engellilere yardım eder.                C. Fakir ve kimsesizlere yardım eder.                  D. Çıkarı için yalan söyler
Eğitimhane.Com
 
 
7. Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?
       A.   nefret-zararlı  B. çirkin-yanlış-  C. zulüm-düşmanlık    D. adalet-kardeşlik
8.Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak kötü ve yanlış davranış olur?
        A. sevgi-faydalı-       B. güzel-doğru       C.  nefret-zararlı        D . değerli-adalet
9. İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile  iyi- kötü ayrımını yaparak :  SEVGİYE: Ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
  A. İyi işler       B. Güzel   davranışlar        C.   Faydalı işler      D. Kötü  işler
 
10.Kötüden kaynaklanan (çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan) NEFRETE giden ,insani değer olmayanlar hangi seçenektedir?
 
  A. Sevgi- Saygı    B. Nefret-Ayrımcılık    C. özgürlük-Barış    D. Yardımlaşma-Hoş görü
 
11.”İnsan akıl ve vicdan sahibi olan bir canlı varlık olduğu için yaptığı hareketlerden, eylemlerden sorumludur. Çünkü aklı vardır, akıl sayesinde iyi-kötü ayrımı yapabilme yetisi(kabiliyeti) vardır.
Örneğin: bebekler, aklı sahibi olmayan(deliler)ve hayvanlar akılları olmadığı için yaptıkları iyi-kötü şeylerden  dolayı sorumlu değillerdir.
Buna göre aşağıda belirtilen durumların hangisinde sorumluluk vardır?                                    Nedeniyle belirtiniz:    (15 Puan)
 

Yapılan eylem, hareket
Sorumluluk vardır
Sorumluluk yoktur
Nedeni
Kedinin kasaptaki ciğeri yemesi
 
 Çünkü: kedinin aklı ve vicdanı yoktur.
Zengin bir adamın fakirlere yardım etmemesi  ………………………………
Bebeğin televizyonu kırması
 
  ………………………………
Deli bir insanın gece komşuları rahatsız etmesi  ………………………………
Susuz kalmış hayvanlara su vermek  ………………………………
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2916
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz