YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU OYUN KURALLARI

Aşağa gitmek

YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU OYUN KURALLARI

Mesaj  Admin Bir Salı Mart 01, 2016 2:04 pm

YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU OYUN KURALLARI
OYUN ALANI:
1. Oyun Alanı: Bu oyun açık alanda veya kapalı spor salonlarında oynanabilir. Oyun
alanının yüzeyi, düz olmak kaydıyla parke, çim veya toprak olabilir.
2. Saha ölçüleri: Ġç daire 7.64 m çapında (yarıçapı 3.82m), dıĢ daire 12.64 m çapında
(yarıçapı 6.32 m), iç ve dıĢ daire arasındaki mesafe 2.5 m’dir, iki oyuncu bölgesi
arasındaki mesafe 1.5 m’dir. çizgi kalınlıkları 5 cm olmalıdır. Ġç daireye dıĢtan eĢit
aralıklarla teğet olarak çizilmiĢ 50 santimetrekarelik 12 adet kare bulunur ( Ģekil 1 ).
Bu karelerin içine 1’den 12’ye kadar numaralar yazılmalıdır. Bu numaralara bölge
numarası denir. Numaralandırma yapılırken, masa hakeminin tam karĢısındaki bölge
numarası 12 olmalı ve sıralama buna göre yapılmalıdır. (saat Ģeklinde). Ayrıca bölge
numaralarının olduğu karelere bitiĢik olarak, oyuncuların arka tarafına denk gelecek
Ģekilde 50 santimetrekarelik mendilin bırakılacağı ikinci kareler çizilecektir. ( mendil
bu karelere bırakılmak zorundadır.)
3. Oyun alanındaki bütün çizgiler sınırladıkları alana dahildir.
4. Oyuncu DeğiĢtirme Çizgisi: Masa hakemi tarafındaki kenar çizgisidir. Her takım
kendi yedek oyuncu alanının bulunduğu taraftan oyuncu değiĢikliği yapar.
5.Oyun sahasının her iki yanında, 3m x1m boyutlarında, yedek oyuncu alanları
vardır.
OYUN SÜRESĠ:
1. Oyun üç set üzerinden oynanır. Ġki set alan takım maçı kazanır. Oyun süresiyle
ilgili zaman kısıtlaması yoktur. Setlerdeki bir birlik beraberlik durumunda üçüncü
setin baĢında tekrar “aldım verdim” sayıĢması yapılır. SayıĢmayı kazanan takım
müsabakaya baĢlar.
3
2. Her iki takımın, 1 sette 2 dakikalık birer mola hakkı vardır. Takım kaptanı veya
geleneksel oyun lideri oyun durduğu esnada hakeme iĢaret ederek mola hakkını
kullanabilir.
3. Set aralarındaki dinlenme süresi 5 dakikadır.
4. Maç öncesinde takımlara 15dakika ısınma süresi verilir.
TAKIMLARIN OLUġUMU:
1. Takımlar kız- erkek karma olarak oluĢturulur.
2. Karma takımlar 6 kız 6 erkek oyuncudan oluĢur.
3. Bir takım en fazla 12 oyuncu (6 asil 6 yedek olmak üzere), bir geleneksel oyun
lideri, bir yardımcı geleneksel oyun liderinden oluĢur. Oyun her biri 6 asil oyuncudan
oluĢan iki takım arasında oynanır. Oyuncuların 6’sı yedektir.
4. Takımlar en az 6 oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadırlar. 6 oyuncunun
altında müsabakaya gelen takım hükmen mağlup sayılır. Müsabaka esnasında 6 asil
oyuncusundan bir ya da daha fazla oyuncusu sakatlanmıĢ ve oyuncu değiĢikliği
yapacak yedek oyuncusu da yoksa takım hükmen yenilmiĢ sayılır.
5. Küçüklerde ve yıldızlarda 6 asil oyuncunun 3’ü erkek 3’ü kız olmak zorundadır.
OYUN DÜZENĠ:
1. Saha seçimi, her iki takım kaptanının “Aldım verdim, ben seni yendim, alamazsın
veremezsin sen beni yenemezsin.” Ģeklindeki karĢılıklı ayak adımlama yöntemiyle
(sayıĢmaları sonucunda) yapılır. Oyunculardan hangisinin adımlamaya
baĢlayacağına, hakemin “bozuk para hangi elimde” sorusunu bilen taraf karar verir.
Adımlama mesafesi 12-6 veya 9-3 numaralı oyuncu bölgeleri arasıdır. Adımlama
mesafesi boyunca her oyuncu bir defa yarım adım kullanabilir. Hangi oyuncunun
ayağı üstte kalırsa o oyuncu kazanmıĢ olur ve seçme hakkına sahip olur.
2. SayıĢmayı kazanan takım oyuna baĢlama Ģeklini belirler. (Mendili alarak oyuna
baĢlama hakkı).
3. Mendili alan takımın oyuncuları, 1 numaralı oyuncu bölgesinden baĢlayarak tek
sayılı oyuncu bölgelerine yerleĢirler. ( 1-3-5-7-9-11)
4. Rakip takım ( mendil bırakılan takım) oyuncuları 2 numaralı oyuncu bölgesinden
baĢlayarak çift numaralı oyuncu bölgelerine yerleĢirler. ( 2-4-6-8-10-12).
4
5. Elinde mendil olan oyuncu, elindeki mendili sallayarak koĢu yolunda sekerek
turlamaya baĢlar. Diğer oyuncular ise, “yağ satarım bal satarım, ustam öldü ben
satarım. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beĢ liradır. Zambak zumbak dön arkana iyi
bak, zambak zumbak dön arkana iyi bak” Ģarkısını söylerler.
6. Oyuncu Ģarkı nakaratının bittiği andan itibaren iki tur içinde elindeki mendili rakip
takım oyuncularından birinin arkasındaki mendil bırakma alanına (50
santimetrekarelik alan) bırakmak zorundadır. Nakarat bitmeden mendil bırakılırsa
mendili bırakan takım bir sayı kaybeder.
7. Oyuncu iki tur koĢtuktan sonra elindeki mendili hala bırakamamıĢsa ve koĢmaya
devam ediyorsa takımı bir sayı kaybeder. Oyun sırası rakip takıma geçer. BaĢ hakem
oyuncuların tur sayılarını sesle ve el iĢaretiyle gösterir.
8. Oyun devam ederken arkasına mendil bırakılan oyuncuyu takım arkadaĢları
uyarabilir.
9. Oyuncu bilinçli olarak koĢmayarak beklerse, oyunu ağırlaĢtırırsa hakem tarafından
uyarılır. Oyuncu uyarıya rağmen aynı davranıĢları sergilerse hakem oyunu durdurur,
rakip takıma bir sayı verir. Oyun rakip takımın oyuncusuyla devam eder.
10. Mendili rakip oyunculardan birisinin arkasına bırakan oyuncu, iki tur koĢtuktan
sonra yerine döner veya rakip oyuncu mendili fark edinceye kadar diğer oyunculara
mendil bırakıyormuĢ gibi aldatma yapabilir. Bu Ģekilde en az iki turu tamamlayıp
yerine geçebilir
11. Oyuncu mendilin bırakıldığını fark ederek mendili bırakan oyuncuyu iki turu
tamamlamadan koĢu yolunu ihlal etmeden, ebelerse takımı bir puan kazanır.
Ebeleyemez veya çizgi ihlali yaparsa rakip takım sayı kazanır.
12.Set içerisinde aynı oyuncuya birden fazla mendil bırakılabilir. Ancak arka arkaya
bırakılamaz.
13. On iki oyuncunun da sırayla oynamasıyla bir set tamamlanmıĢ olur. En fazla sayı
alan takım seti kazanır.
14. Birinci sette çift numaralı oyuncu bölgelerinde oyuna baĢlayan takım oyuncuları
tek numaralı oyuncu bölgelerine yerleĢir ve set bir numaralı oyuncu bölgesinde
oturan oyuncu ile baĢlar.
15. Sayılarda eĢitlik olması durumunda oyuna sıradaki oyuncu ile devam edilir.
Takımlardan birisi iki sayı farkla öne geçene kadar set devam eder.
5
16. Oyuna katılanlar oyun kurallarını bilmek ve kurallara uymak zorundadırlar.
17. Oyuna katılanlar sportmenliğe yakıĢır bir Ģekilde hakemlerin kararlarını
tartıĢmaksızın kabul etmek zorundadırlar.
18. Oyunda istem dıĢı düĢen oyuncular için düĢene vurulmaz prensibi uygulanır.
Ancak bu hak mendili bırakıp kaçan oyuncular için ve her sette birer defa uygulanır.
OYUNCU DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1. Bir takımın yedek oyuncu sayısı 6 oyuncu ile sınırlandırılmıĢtır. Her takım bir
set süresi içerisinde 6 oyuncu değiĢtirme hakkını istediği zaman kullanabilir.
2. Oyuncu değiĢiklikleri kız – erkek dengesi bozulmadan yapılır.
3. Oyuncu değiĢikliği sınırı: Bir sette en fazla 6 oyuncu değiĢtirilebilir.
4. Geleneksel oyun lideri istediği zaman oyuncu değiĢtirme talebini masa
hakemine bildirir. BaĢhakem oyun durakladığı zaman oyuncu değiĢikliğini
gerçekleĢtirir.
5. DeğiĢtirilen oyuncu, aynı sette, oyuna tekrar alınamaz.
6. Yedek oyuncular oyun esnasında kendileri için belirlenmiĢ olan yedek oyuncu
alanında beklerler.
7. Oyun esnasında ciddi bir sakatlık meydana gelirse, hakem derhal oyunu
durdurmalı ve sağlık personelinin sahaya girmesine izin vermelidir.
8. Eğer sakatlanmıĢ bir oyuncu kurallara uygun olarak değiĢtirilemiyorsa
(Oyuncu değiĢtirme hakkını tamamlamıĢ ise), bu oyuncuya 3 dakikalık bir iyileĢme
süresi tanınır (bu arada oyun durur); ancak bir maçta aynı oyuncuya bu hak birden
fazla tanınmaz.
GELENEKSEL OYUN LĠDERĠ VE TAKIM KAPTANI:
1. Her takımda bir takım kaptanı olmak zorundadır. Takım kaptanının formasında,
göğüs numarasının altında 6 cm x 2 cm’lik bir Ģerit olmalıdır.
2. Maç öncesi takım kaptanı müsabaka cetvelini imzalar ve sayıĢmada takımını temsil
eder.
6
3. Her takımdan sorumlu bir geleneksel oyun lideri bulunur. Geleneksel oyun lideri;
müsabaka isim listesini masa hakemine teslim eder, müsabaka süresince takıma taktik
verir, oyuncu değiĢikliği talebinde bulunur.
4. Oyun liderleri müsabaka esnasında oyuncularına kırıcı, aĢağılayıcı Ģekilde
davranamaz. Bağırarak taktik veremez. Bu kurallara uymayan oyun liderleri oyun
alanı dıĢına çıkartılır. Takım kaptanı geleneksel oyun liderinin görevini yürütür.
5. Takım kaptanı ve geleneksel oyun lideri kendi takım oyuncularının davranıĢ ve
disiplininden sorumludur.
6. Maç esnasında ve oyun alanında olduğu sürece, takım kaptanı oyundaki kaptandır.
Takım kaptanı oyunda olmadığı zaman geleneksel oyun lideri veya takım kaptanı
oyundaki kaptanlık rolünü üstlenmek üzere bir baĢka oyuncuyu tayin eder.
7. Takım kaptanı oyun esnasında mola ve oyun durakladığında oyuncu değiĢikliği
talebinde bulunabilir.
GELENEKSEL OYUN HAKEMLERĠ:
1. Yağ satarım bal satarım müsabakasını 1 baĢhakem 2 çizgi hakemi ve 1 masa
hakeminden oluĢan hakem heyeti yönetir.
2. BaĢhakem: Müsabaka esnasında bütün yetkiler baĢhakemdedir, baĢhakem sahanın
içinde hareketli olmalıdır, diğer hakemler yardımcı hakemlerdir.
3. Açık alanlarda yapılan müsabakalarda, hava Ģartlarının elveriĢsiz olduğu
durumlarda, baĢhakem müsabakayı baĢka bir tarihe erteleyebilir.
4. Masa hakemi: 12 numaralı oyuncu bölgesinin 2.50 cm dıĢında yan çizgi tarafında
masada oturur ve yazı iĢlerini yürütür.
5. Çizgi hakemleri: Oyuncuların çizgi ihlali yapıp yapmadıklarını kontrol ederler ve
baĢhakeme yardımcı olurlar.
SARI KART, KIRMIZI KART:
SARI KART: Oyun liderinin yerinden kalkması ve yerini terk etmesi, yüksek sesle
öğrencilere bağırması sarı kartla cezalandırılır. Aynı davranıĢlara devam etmesi
durumunda kırmızı kartla cezalandırılır.
KIRMIZI KART: Oyun liderinin kırıcı, aĢağılayıcı, hakaret ve Ģiddet içeren
davranıĢlarda bulunması kırmızı kartla cezalandırılır.
7
MALZEMELER:
1. Oyuncunun malzemeleri forma, Ģort, çorap, dizlik ve spor ayakkabısından oluĢur.
2.Takımın forma, Ģort ve çoraplarının rengi ile tasarımı tek tip ve temiz olmalıdır.
3. Ayakkabılar hafif, esnek, lastik ve topuksuz olmalıdır. Oyuncular kesinlikle
ayakkabılarını çıkararak müsabakaya çıkamazlar.
4. Oyuncuların formaları 1’den 12’e kadar numaralandırılmıĢ olmalıdır.
5. Numaralar formanın ön ve arka ortasında bulunmalıdır. Numaraların renk ve
parlaklığı formanın renk ve parlaklığına zıt tonlarda olmalıdır.
6. Numaraların boyu göğüste en az 10 cm, sırtta en az 15 cm olmalıdır. Numaraların
yazıldığı bandın geniĢliği ise en az 2 cm’dir.
7. Mendil 30cm x 30cm ebatlarında saten kumaĢtan imal edilmelidir. Tek renk
olmalıdır.
8. Oyuncuların sakatlanmasına sebep olabilecek veya onlara suni bir avantaj
sağlayacak malzemelerin kullanılması yasaklanmıĢtır. Ayakkabıların kaymasını
engellemek amacı ile ayakkabıların tabanına herhangi bir madde sürülemez.
Oyuncular müsabaka esnasında küpe, kolye, künye, toka ve saat gibi kendilerine
zarar verebilecek malzemeleri çıkartmak zorundadırlar.
9. Oyuncular zarar görme riskini kabul etmek Ģartıyla gözlük veya lens takabilirler.
Ancak 18 yaĢ altı oyuncular konu ile ilgili muvafakat (veli izni) belgesini geleneksel
oyun liderine ibraz etmek zorundadır. Sorumluluk geleneksel oyun liderine aittir.
OYUNUN ġARKI SÖZLERĠ:
Yağ satarım, bal satarım,
Ustam öldü, ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır,
Satsam on beĢ liradır.
Zam-bak Zum-bak
Dön arkana iyi bak.
Zam-bak Zum-bak
8
Dön arkana iyi bak
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3067
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 46

Kullanıcı profilini gör http://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz