baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

MENDİL KAPMACA OYUN KURALLARI

Aşağa gitmek

MENDİL KAPMACA OYUN KURALLARI Empty MENDİL KAPMACA OYUN KURALLARI

Mesaj  Admin Salı Mart 01, 2016 2:06 pm

MENDİL KAPMACA OYUN KURALLARI
OYUN ALANI:
1. Oyun Alanı: Bu oyun açık alanda veya kapalı spor salonlarında oynanabilir. Oyun
alanının yüzeyi, düz olmak kaydıyla parke, çim veya toprak olabilir.
2. Saha ölçüleri: Oyunun saha ölçüleri 40 m x 20 m veya 28 m x 15m ebadında
dikdörtgen olmalıdır.
9
3. Tarafsız Bölge: Sahanın tam ortasında 3,60m çapında, mendil hakeminin mendili
tutacağı, “tarafsız bölge” olarak adlandırılan bir daire vardır. Tarafsız bölgede
oyuncuların birbirlerini ebelemeleri, birbirlerine ve hakeme dokunmaları yasaktır.
Tarafsız bölgede mendili alan oyuncu dokunulmazdır, rakip oyuncu bu alanda
mendili alan oyuncuya dokunursa elenir. Aynı Ģekilde hakeme dokunan oyuncuda
elenir.
4. Mendili alan oyuncu tarafsız bölgeyi terk etmeden ebelenemez, tarafsız bölge terk
edildikten sonra ebelenebilir. Mendili alan oyuncunun ayaklarından birinin tarafsız
bölgenin dıĢına çıkmıĢ olması, alanı terk ettiği anlamına gelmez, terk etmiĢ sayılması
için oyuncunun iki ayağının da alanın dıĢına çıkması gerekir. Oyuncu ayaklarından
birini alanın dıĢına çıkararak aldatma yapabilir. Mendili alan oyuncu tarafsız bölgeyi
terk ettiği anda, tarafsız bölge özelliğini kaybeder.
5. Oyuncu DeğiĢtirme Çizgisi: Masa hakemi tarafındaki kenar çizgisidir. Her takım
kendi yedek oyuncu alanının bulunduğu taraftan oyuncu değiĢikliği yapar.
6. Uzun kenarlara kenar çizgisi, kısa kenarlara dip dizgi denir.
7. Orta çizgi, iki uzun kenarın orta noktalarını birleĢtiren çizgidir.
8. Sahadaki bütün çizgiler 5cm kalınlığındadır.
9. Masa hakeminin her iki yanında (sağında ve solunda) yedek oyuncu alanları vardır.
OYUN SÜRESĠ:
1. Bir oyuncunun hücum süresi 30 saniyedir.
2. Mendil hakemi düdük çalarak ve ayağını yere vurarak oyunu baĢlattığında, 30
saniyelik hücum süresi de baĢlamıĢ olur. Mendil hakemi 30’dan geriye doğru sesli
olarak sayar, sıfıra gelindiğinde süre bitmiĢ olur. Hakemler süreölçer ( kronometre )
kullanabilirler.
3. Oyun üç set üzerinden oynanır. Ġki set kazanan takım maçı kazanır. Setlerdeki bir
birlik beraberlik durumunda üçüncü setin baĢında tekrar “aldım verdim” sayıĢması
yapılır. SayıĢmayı kazanan takım seçme hakkına sahip olur.
4. Her iki takımın; 1 sette, 2 dakikalık birer mola hakkı vardır. Takım kaptanı veya
geleneksel oyun lideri oyun durakladığında hakeme iĢaret ederek mola hakkını
kullanabilir.
5. Set aralarındaki dinlenme süresi 5 dakikadır.
10
6. Oyun oynanırken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu durdurmalı
ve sağlık personelinin sahaya girmesine izin vermelidir.
7. Eğer sakatlanmıĢ bir oyuncu kurallara uygun olarak değiĢtirilemiyorsa (Oyuncu
değiĢtirme hakkını tamamlamıĢ ise), bu oyuncuya 3 dakikalık iyileĢme süresi tanınır;
ancak bir maçta aynı oyuncuya bu hak birden fazla verilmez. Oyuncunun bu süre
içinde iyileĢmemesi halinde, sakatlanan oyuncu dıĢarıya alınır, takım eksik oyuncuyla
müsabakaya devam eder, bu oyuncu elenmiĢ sayılır.
8. Maç öncesinde takımlara 10 dakika ısınma süresi verilir.
TAKIMLARIN OLUġUMU:
1. Takımlar kız- erkek karma olarak oluĢturulur.
2. Bir takım en fazla 14 oyuncu ( 10 asil 4 yedek olmak üzere) , bir geleneksel oyun
lideri, bir yardımcı geleneksel oyun liderinden oluĢur. Oyun her biri 10 asil
oyuncudan oluĢan iki takım arasında oynanır.
3. Takımlar en az on (10) oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadır. On (10)
oyuncunun altında müsabakaya gelen takım hükmen mağlup sayılır.
4. takımların 10 oyuncunun 5’i erkek 5’i kız olmak zorundadır.
OYUN DÜZENĠ:
1. Saha seçimi, her iki takım kaptanının “Aldım verdim, ben seni yendim, alamazsın
veremezsin sen beni yenemezsin.” Ģeklindeki karĢılıklı ayak adımlama yöntemiyle
(sayıĢmaları sonucunda) yapılır. Oyunculardan hangisinin adımlamaya
baĢlayacağına, hakemin “bozuk para hangi elimde” sorusunu bilen taraf karar verir.
Adımlama mesafesi tarafsız bölge merkezi ile yan çizgi arasıdır. Adımlama mesafesi
boyunca her oyuncu bir defa yarım adım kullanabilir. Hangi oyuncunun ayağı üstte
kalırsa o oyuncu kazanmıĢ olur ve seçme hakkına sahip olur.
2. Seçme hakkına sahip olan takım set boyunca hücum mu savunmamı yapacağını
hakeme bildirir. Hücum yapma hakkını seçen takım set bitene kadar mendili almak
zorundadır. Ancak savunma yapacak olan takımda isterse mendili alabilir. (Savunma
oyuncusu almaz ise hücum oyuncusu almak zorundadır). 30 sn içinde mendili alan
oyuncu olmaz ise hücum oyuncusu elenir.
3. Her iki takımın oyuncuları masa hakeminin karĢı taraftaki kenar çizgisinin
gerisinde, kendileri için belirlenmiĢ alanda beklerler ve oyun liderinin belirlemiĢ
olduğu pozisyon listesine göre çıkıĢ yapmak zorundadırlar.
11
4. Oyun lideri pozisyon sıralamasını yaparken kız erkek sıralamasını istediği gibi
yapabilir.
5. YarıĢacak olan oyuncu, hakemin iĢaretiyle dip çizgideki çıkıĢ alanına gelir.
6. Mendil hakeminin düdüğünü çalması ve aynı anda ayağını yere vurmasıyla
oyuncular çıkıĢ yaparlar.
7. Hücum süresi 30 saniyedir.
8. Hakemin çıkıĢ iĢaretiyle süre baĢlar. 30 saniye tamamlanmadan oyunculardan biri
mendili alıp kendi yarı alanındaki dip çizgiden mendil ile birlikte geçmek zorundadır.
9. Bir oyuncu mendili alıp, mendil ile birlikte rakip oyuncu tarafından ebelenmeden
kendi yarı alanındaki dip çizgiden geçebilirse, takım 1 sayı kazanmıĢ olur, rakip
oyuncu oyun dıĢı kalır ve bu oyuncu set boyunca tekrar oyuna giremez.
10. Mendili alan oyuncu 30 saniyelik sürede kendi yarı alanındaki dip çizgiyi
geçemezse elenir.
11. Oyunculardan ikisi de 30 saniye sürede mendili almazlar ise, sete baĢlarken
hücum oyuncusu olmayı seçen takım oyuncusu elenmiĢ olur.
12. Mendili alan oyuncu kendi yarı alanındaki dip çizgiyi geçemeden rakip oyuncu
tarafından ebelenirse, oyun dıĢı kalır ve set boyunca tekrar oyuna giremez. Ebeleyen
oyuncunun takımı 1 puan kazanır. Mendili alan oyuncu koĢarken mendili düĢürürse,
tekrar mendili alabilir veya rakip oyuncu da mendili alıp kendi dip çizgisine koĢabilir
bu durumda hangi oyuncu mendili kendi dip çizgisinden geçirirse o oyuncu kazanmıĢ
olur. Diğer oyuncu elenir.
13. Mendili almıĢ olan oyuncuyu ebeleme, sadece el ile dokunarak yapılabilir.
Ayakla veya baĢka bir Ģekilde ebeleme yapılamaz, yapılır ise bunu yapan oyuncu
oyun dıĢı kalır.
14. Mendili almıĢ olan oyuncuya kasti olarak sert bir Ģekilde vuran oyuncu oyun dıĢı
kalır. Bu kararı baĢhakem verir.
15. Müsabaka esnasında hakemin iĢaretiyle oyuna baĢlayan oyunculardan her ikisi de
kendi dip çizgileri dıĢında herhangi bir yerden oyun alanını terk edemez. Oyun
alanını terk eden oyuncu oyun dıĢı kalır, sayıyı rakip takım alır.
16. Mendili alan oyuncu istem dıĢı düĢerse, rakip oyuncu ebeleme yapamaz ( DüĢene
vurulmaz) bu durumda hakem aynı oyuncular için oyunu tekrar oynatır. Ancak bu
12
hak her sette mendili alan oyuncular için birer defa verilir. Aynı oyuncu ikince defa
düĢtüğünde bu kural uygulanmaz ebeleme yapılabilir.
17. Hakemi aldatmaya yönelik davranıĢlarda bulunan oyuncular ve geleneksel oyun
liderleri oyun dıĢı kalır. Bu kararı baĢhakemi verir.
18. Takımda yarıĢan tek bir oyuncu kalması halinde; bu oyuncuya her koĢudan sonra
30 saniye dinlenme süresi verilir.
19. Oyun sonunda rakip takımın 10 oyuncusunu da oyun dıĢı bırakan takım seti
kazanır.
20. Tarafsız bölgede her iki oyuncunun da mendili aynı anda tutmaları durumunda
baĢhakem mendili alma hakkını hücum oyuncusuna verir.
21. Tarafsız bölgede rakibe ve hakeme çarpan oyuncu elenir.
OYUNCU DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. Oyuncu değiĢiklikleri kız – erkek dengesi bozulmadan yapılır.
2. Oyuncu değiĢikliği sınırı: Bir sette en fazla 4 oyuncu değiĢtirilebilir.
3. Geleneksel oyun lideri istediği zaman oyuncu değiĢtirme talebini masa hakemine
bildirir. Mendil hakemi oyun durakladığı zaman oyuncu değiĢikliğini gerçekleĢtirir.
4. DeğiĢtirilen oyuncu aynı sette oyuna tekrar alınamaz.
5. Yedek oyuncular, oyun esnasında kendileri için belirlenmiĢ olan, yedek oyuncu
alanında beklerler.
GELENEKSEL OYUN LĠDERĠ VE TAKIM KAPTANI
1. Her takımda bir takım kaptanı olmak zorundadır. Takım kaptanının formasında,
göğüs numarasının altında 6cm x 2cm’lik bir Ģerit olmalıdır.
2. Maç öncesi takım kaptanı müsabaka cetvelini imzalar ve sayıĢmada takımını temsil
eder.
3. Her takımdan sorumlu bir geleneksel oyun lideri bulunur. Geleneksel oyun lideri;
müsabaka isim listesini masa hakemine teslim eder, müsabaka süresince takıma taktik
verir, oyuncu değiĢikliği talebinde bulunur.
4. Geleneksel oyun liderleri müsabaka esnasında oyuncularına kırıcı, aĢağılayıcı
Ģekilde davranamaz. Bağırarak taktik veremez. Mola, devre arası ve sakatlık durumu
13
haricinde oturmak zorundadır, ayağa kalkamaz. Bu kurallara uymayan geleneksel
oyun liderleri oyun alanı dıĢına çıkartılır. Takım kaptanı geleneksel oyun liderinin
görevini yürütür.
5. Takım kaptanı ve geleneksel oyun lideri kendi takım oyuncularının davranıĢ ve
disiplininden sorumludur.
6. Maç esnasında, oyun alanında olduğu sürece, takım kaptanı oyundaki kaptandır.
Takım kaptanı oyunda olmadığı zaman geleneksel oyun lideri veya takım kaptanı
oyundaki kaptan rolünü üstlenmek üzere bir baĢka oyuncuyu tayin eder.
GELENEKSEL OYUN HAKEMLERĠ:
1. Mendil kapmaca müsabakasını 1 baĢhakem 2 çizgi hakemi ve 2 masa hakeminden
oluĢan 5 kiĢilik hakem heyeti yönetir.
2. BaĢhakem (Mendil hakemi): Müsabaka esnasında bütün yetkiler baĢhakemdedir,
baĢhakem sahanın içinde hareketli olmalıdır, diğer hakemler yardımcı hakemlerdir.
3. Açık alanlarda yapılan müsabakalarda, hava Ģartlarının elveriĢsiz olduğu
durumlarda, baĢhakem müsabakayı baĢka bir tarihe erteleyebilir.
4. Masa hakemi: Yan çizgiyle orta çizginin kesiĢtiği noktanın en az 1m dıĢında
masada oturur, maç cetvelini yazar. Oyuncu değiĢikliklerini baĢhakeme bildirir.
5. Çizgi hakemleri: KarĢılıklı çapraz köĢelerde bulunurlar. ÇıkıĢ yapan oyuncuların
çizgi ihlali yapıp yapmadıklarını kontrol ederler. Oyunculardan herhangi biri oyun
alanından çıkarsa bayrağını kaldırarak baĢhakemi uyarırlar.
6. BaĢhakemin uzak kaldığı ebeleme durumlarında veya diğer pozisyonlarda çizgi
hakemleri bayraklarını kaldırarak baĢhakemi uyarırlar.
SARI KART, KIRMIZI KART :
SARI KART: Oyun liderinin yerinden kalkması ve yerini terk etmesi, yüksek sesle
öğrencilere bağırması sarı kartla cezalandırılır. Aynı davranıĢlara devam etmesi
durumunda kırmızı kartla cezalandırılır.
KIRMIZI KART: Oyun liderinin kırıcı, aĢağılayıcı, hakaret ve Ģiddet içeren
davranıĢlarda bulunması kırmızı kartla cezalandırılır.
MALZEMELER:
1. Oyuncunun malzemeleri forma, Ģort, çorap, dizlik ve spor ayakkabısından oluĢur.
14
2. Takımın forma, Ģort ve çoraplarının rengi ile tasarımı tek tip ve temiz olmalıdır.
3. Ayakkabılar hafif, esnek, lastik ve topuksuz olmalıdır. Müsabaka esnasında
oyuncular kesinlikle ayakkabılarını çıkaramazlar.
4. Oyuncuların formaları 1’den 14’e kadar numaralandırılmıĢ olmalıdır.
5. Numaralar formanın ön ve arka ortasında bulunmalıdır. Numaraların renk ve
parlaklığı formanın renk ve parlaklığına zıt tonlarda olmalıdır.
6. Numaraların boyu göğüste en az 10 cm, sırtta en az 15 cm olmalıdır. Numaraların
yazıldığı bandın geniĢliği ise en az 2 cm. dir.
7. Mendil 30cm x 30cm ebatlarında saten kumaĢtan imal edilmelidir. Tek renk
olmalıdır.
8. Oyuncuların sakatlanmasına sebep olabilecek veya onlara suni bir avantaj
sağlayacak malzemelerin kullanılması yasaklanmıĢtır. Oyuncular müsabaka
esnasında küpe, kolye, künye, toka ve saat gibi müsabaka esnasında kendilerine zarar
verebilecek malzemeleri çıkartmak zorundadırlar.
9. Oyuncular zarar görme riskini kabul etmek Ģartıyla gözlük veya lens takabilirler.
Ancak 18 yaĢ altı oyuncular konu ile ilgili muvafakat (izin) belgesini geleneksel oyun
liderine sunmak zorundadır. Sorumluluk geleneksel oyun liderine aittir.
10. Oyuna katılanlar sportmenliğe yakıĢır bir Ģekilde hakemlerin kararlarını
tartıĢmaksızın kabul etmek zorundadır.
11. Oyuna katılanlar oyun kurallarını bilmek ve kurallara uymak zorundadır.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4371
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz