baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Aşağa gitmek

EŞ ANLAMLI KELİMELER Empty EŞ ANLAMLI KELİMELER 1

Mesaj  Admin Cuma Kas. 15, 2013 9:58 am

Eş Anlamlı Sözcükler

abide <——-> anıt
amblem <——-> belirge
abluka <——-> kuşatım
acayip <——-> yabancı
acele etmek <——-> İvmek
aceleci <——-> ivecen
Acz (aciz) <——-> düşkü
adabı muaşeret <——-> görgü
adalet <——-> tüze
adaptasyon <——-> uyarlama
adapte etmek <——-> uyarlamak
adât ve ahlak <——-> töre
adet <——-> alışkanlık, görenek
adet <——-> sayı
adli <——-> tüzel
afaki <——-> şundan, bundan
afiyet <——-> esenlik, sağlık
afsun (efsun) <——-> büyü
ahenk <——-> uyum
ahenkli <——-> uyumlu
ahenksiz <——-> uyumsuz
ahiren <——-> son günler
ahize <——-> alıcı, almaç
ahlak <——-> aktöre
ahlaki <——-> aktöresel
aidat <——-> ödenti, kesinti
aidiyet <——-> ilinti
ait <——-> değin, ilişki, ilişkin
ajan <——-> gizmen
akis <——-> yankı
akli <——-> ussal
aksan <——-> dil, vurgu
aksetmek <——-> yansımak
aksiyon <——-> belit
aktif <——-> etken, etki, eylemlemsel
aktüalite <——-> Güncellik
aktüel <——-> güncel
alaka <——-> ilgi
alakadar <——-> ilgili
alarm <——-> uyandırı
alelade <——-> olağan
alem <——-> evren
alemet <——-> belirti
alev <——-> yalım
aleyhtar <——-> karşıtçı
amatör <——-> özengeç
ambargo <——-> engelleyim
amel <——-> edim
ameli <——-> edimsel, kılgısal
ameliye <——-> işlem
amil <——-> etmen
amme <——-> kamu
amplifikatör <——-> yükselteç
amud <——-> dikme
amudi <——-> dikey
anahtar <——-> açkı
analfabet <——-> okumaz yazamaz
analiz <——-> çözümleme
anane <——-> gelenek
anarşi <——-> kargaşa, düzensizlik
ançuez <——-> hamsi ezmasi, hamsi sarması
anlaşmazlık <——-> ihtilaf
antet <——-> başlık
antitez <——-> karşı sav
antoloji <——-> seçki
antreman <——-> alıştırım
antrenör <——-> alıştırman
antrepo <——-> ara koruncak
antropoloji <——-> insanbilim
araz <——-> belirti
arkeolog <——-> kazıbilimci
arzuhal <——-> dilekçe
asa <——-> değnek
asalet <——-> soyluluk
asır <——-> çağ, yüzyıl
asri <——-> çağdaş
astronom <——-> gökbilimci
aşk <——-> sevi
atalet <——-> süredurum (Fizik)
ati <——-> gelecek, ilerisi
avans <——-> önödeme, öndelik
ayna <——-> gözgü
aynı <——-> özdeş
ayniyet <——-> özdeşlik
azap <——-> ezinç
aza <——-> üye
bagaj <——-> taşıncak, taşıncaklik
bahtiyar <——-> mutlu
baki <——-> kalımlı
bakir <——-> erdem
bakire <——-> erden
banliyö <——-> yörekent
baraz <——-> büget
bariz <——-> belirgin
basit <——-> yalınç
bazı <——-> bir takım, kimi
bedbaht <——-> mutsuz, karayazgılı
bedbin <——-> kötümser
beddua <——-> ilenç, ilenme
bedel <——-> karşılık
bedhah <——-> kötücül
beka <——-> kalım
bekraunt <——-> artyetişim
bereketli <——-> artağanlık
beyanat <——-> demeç
beyanname <——-> bildirge, bildiri
beynelmilel <——-> uluslararası
bibliyofil <——-> kitap seven
bibliyografya <——-> kaynakça
bilhassa <——-> özellikle
bilvasıta <——-> dolaylı
bina <——-> yapı
bitap <——-> argın
bitaraf <——-> yansız
biyografi <——-> yaşam öyküsü
bizzat <——-> kendi, kendin, kendim
blokaj <——-> bekletim
blöf <——-> ürkütmece
bono <——-> ödence
brifing <——-> özetlem
buhar <——-> buğu
buhran <——-> bunalım
buldozer <——-> yerkürer
burjuva <——-> kentsoylu
burs <——-> öğrenmelik
bünye <——-> yapı
bürokrasi <——-> yazçiz
bürokrat <——-> yazçizci
cahil <——-> bilisiz
casus <——-> çaşıt
cazibe <——-> Albeni, alım, çekicilik
cinayet <——-> kıya, öldürü
cins <——-> eşey
cinsi <——-> eşeysel, cinsel
ciro <——-> çevirim
civar <——-> yöre
cümle <——-> tümce
çaresizlik <——-> umarsızlık
çek <——-> ödene
dair <——-> değin, üzerine
damping <——-> düşürüm
debdebe <——-> görkem
defa <——-> kez
def'aten <——-> birden
defile <——-> giyim gösterisi
define <——-> gömü
deformasyon <——-> değiştirim
dehşet <——-> yılgı
dejenerasyon <——-> soysuzlsşma, yozlaşma
dekor <——-> bezem
dekorasyon <——-> bezemleme
delil <——-> kanıt
demogog <——-> halk avcısı
demografi <——-> nüfus bilimi
demokrasi <——-> elerki
demokratik <——-> elerksel
departman <——-> bölüm
depo <——-> korunak
depo etmek <——-> yığmak, biriktirmek
depozit <——-> önödence
dercetmek <——-> koymak, geçirmek
derece <——-> aşama
deşarj <——-> boşalım, boşalma
deşifre etmek <——-> çözmek, sökmek
devalüasyon <——-> değer düşürme
devam <——-> sürek
deveran <——-> dolaşım
devet <——-> çağrı
devir <——-> çağ, çevrim
devre <——-> çevrim(fiz), dönem
dilem <——-> ikilem
direkt <——-> dolaysız
direktif <——-> yönerge
diyalektif <——-> eytişim
doktrin <——-> öğreti
döviz <——-> istence(gösteride)
dua <——-> yakarış, yakarma
düşman <——-> yağı
ebedi <——-> ölümsüz, sonrası, bengi
edebi <——-> yazınsal
edebiyat <——-> yazın
efkarı umumiye <——-> kamuoyu, halkoyu
egoist <——-> bencil
ehemmiyet <——-> önem
ehil <——-> yeterli
ehliyet <——-> yeterlik
ekonomi <——-> tutum
ekonomik <——-> tutumsal
ekseriya <——-> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
ekseriyat <——-> çoğunluk, oy çokluğu
ekskavatör <——-> yerkazar
ekstra <——-> özüt
el'an <——-> şimdi, bugünlü günde
elastiki <——-> esnek
elastikiyet <——-> esneklik
elbise <——-> giysi
elit <——-> seçkin
emin <——-> güvenilir, güvenli
emir <——-> buyruk, komut
emniyet <——-> güvenlik, güvenirlik
emparyalist <——-> sömürgeci
emperyalizm <——-> elkoyuculuk, buyuruculuk
empresyonist <——-> izlenimci
emretme <——-> buyurma
endikatör <——-> gösterge
endirekt <——-> dolaylı
endişe <——-> kaygı
endüstri <——-> işleyim
enerji <——-> erk, güç, güre
enerjik <——-> gürel, güreli
enfreruj <——-> kızılötesi
enkaz <——-> yıkıntı
enstruman <——-> araç, çalgı
entern <——-> yetişici (hekimlik)
entresan <——-> ilginç, ilgi çekici
erozyon <——-> aşınma
esaret <——-> tutsaklık
esas <——-> asal
esef etmek <——-> acınmak
eser <——-> yapıt, yaratı
esir <——-> tutsak
eskiz <——-> taslak
esrarlı <——-> gizemli
estetik <——-> güzel duyu
eşantiyon <——-> örneklik
eşel mobil <——-> oynak ölçü
etraf <——-> çevre, dolay
evham <——-> kuruntu
ezeli <——-> öncesiz
ezilet <——-> özgü
faal <——-> etkin
faaliyet <——-> etkenlik
fabrika <——-> yapınak
fabrikasyon <——-> yapınış
fabrikatör <——-> yapınman
facia <——-> ağlatı
fakir <——-> yoksul
fakirlik <——-> yoksulluk
faktör <——-> etman
fal <——-> bakı
fani <——-> kalımsız
fantezi <——-> düşlem
faraziye <——-> varsayım
fark <——-> ayrım
farklı <——-> ayrımlı
farksız <——-> ayrımsız
farz etmek <——-> varsaymak
fatura <——-> satmaca
fayda <——-> yarar
faydalanma <——-> yaralanma
faydalı <——-> yaralı
fazilet <——-> erdem
fedakar <——-> esirgemez, özverili, özgeçili
felaket <——-> yıkım
ferman <——-> buyruk, buyrultu
fert <——-> birey
fetiş <——-> tapıncak
fevkalade <——-> olağandışı, olağanüstü
feza <——-> uzay
fikir <——-> düşünü, düşüncel
filhakika <——-> gerçekten
finanse etmek <——-> akçalamak
form <——-> biçim
fren <——-> durduraç
frigotik <——-> soğutmalı
fuel oil <——-> yağyakıt, sıvıyakıt
fultaym <——-> tamgün
füsun <——-> büyü
gafil <——-> aymaz
gaflet <——-> aymazlık
galibiyet <——-> yengi
garanti <——-> güvence
garip <——-> yabansı
gaye <——-> amaç, erek
gayret <——-> çaba
gayri ihtiyari <——-> istemsiz
gayri muayyen <——-> belgisiz, belirsiz
gayri muntazam <——-> düzensiz
gayri mümkün <——-> olanaksız
gayri müsavi <——-> eşitsiz
gayri samimi <——-> içtensizlik
gayri tabii <——-> olağandışı, olağanüstü
gazete <——-> günce
gıda <——-> besin
grafik <——-> çizge
grev <——-> işbırakımı, bırakım
greyder <——-> yerdüzler
güruh <——-> tayfa, takım, bölük
haberleşme <——-> bildirişim, yazışma
hacim <——-> oylum
hadise <——-> olay
hafif <——-> yeğni
hafıza <——-> bellek
hakem <——-> yargıcı
hakikat <——-> gerçek
hakim <——-> bilge
hâkim <——-> başat, egemen, yargıç
hakimiyet <——-> başatlık, egemenlik
hal <——-> çözüm, durum
hal çaresi <——-> çözüm yolu
hal şekli <——-> çözüm yolu
halletmek <——-> çözmek
hamle <——-> atılım
hararet <——-> ısı
hareket etmek <——-> devinmek
hars <——-> ekin
has <——-> özgü
hasıl olmak <——-> üremek
hasım <——-> yağı
hasret <——-> özlem
hassas <——-> duyar, duyarlı
hassasiyet <——-> duygan, duygulu, duyarlık
hasta <——-> sayrı
hastalık <——-> sayrılık
hat <——-> çizgi
hata <——-> yanılgı
hatip <——-> konuşmacı
hatıra <——-> andaç, anı
hatırlama <——-> ansıma
hatırlamak <——-> ansımak
hayal <——-> düş, görüntü
hayal etmek <——-> düşlemek
hayali <——-> düşsel, imgesel
hayat <——-> dirim, yaşam
hayati <——-> dirimsel, yaşamsal
hayret <——-> şaşkı
haysiyet <——-> onur, özsevi
haysiyetli <——-> onurlu
haysiyetsiz <——-> onursuz
hazım <——-> sindirim
hazine <——-> gömü
hedef <——-> erek
hediye <——-> armağan
helelozni <——-> sarmalı (fizik)
hemcins <——-> türdeş
hemfikir <——-> düşündeş, oydaş
hercümerç <——-> karışıklık, kargaşalık
heterojen <——-> ayrışık
hevesli <——-> özenci
heyecan <——-> coşku
heyet <——-> kurul
heykel <——-> yontu
heykeltraş <——-> yontucu
hibe <——-> bağışlama
hicret <——-> göç, göçme
hikaye <——-> anlatı, öykü
hikaye etmek <——-> öykülemek
hile <——-> aldatıcı
his <——-> duygu
hisse <——-> pay
hissedar <——-> paydaş
hissetmek <——-> duymak, sezmek
hissikablevuku <——-> önsezi
hitabe <——-> söylev
hiyerarşi <——-> aşama, sıradüzen
hobi <——-> düşkü
hodbin <——-> bencil
holding <——-> tüm ortaklık
homojen <——-> benzeşik
hukuk <——-> tüze
hukuki <——-> tüzel
hulasa etmek <——-> özetlemek
hurafe <——-> boşinan
husumet <——-> yağılık
hususi <——-> özel
hususi teşebbüs <——-> özel girişim
hususiyet <——-> özellik
huzme <——-> demet
hücre <——-> göze (biyoloji)
hücum <——-> saldırı, atak
hücum etmek <——-> saldırmak
hükmi şahıs <——-> tüzel kişi
hüküm <——-> yargı
hümanist <——-> insancı, insancıl
hür <——-> erkin
hürmet <——-> saygı
hürriyet <——-> özgürlük
hüviyet <——-> kimlik
ibadet <——-> tapınç
ibadet etmek <——-> tapınmak
ibret <——-> öğrenek
icap (ettirmek) <——-> gerektirme
icap etmek <——-> gerekmek
icat <——-> buluş
icra etmek <——-> uygulamak, yürütmek
içtimai <——-> toplumsal
idare <——-> yönetim
idare heyeti <——-> yönetim kurulu
idareci <——-> yönetici
idari <——-> yönetimsel
iddia <——-> sav
iddia etmek <——-> savlamak
ideal <——-> ülkü, ülküsel
idealist <——-> ülkücü
ididal <——-> ılımlılık, ölçülülük
idrak <——-> algı
idrak etmek <——-> algılama, anlamak
ifade <——-> anlatım, deyiş
iflas <——-> batkı
ifraz <——-> salgı
iftira <——-> kara çalma, karacılık
ihmal etme <——-> savsaklamak
ihmalkar <——-> savsak
ihracaat <——-> dışsatım
ihsan <——-> kayra
ihtar <——-> uyarı, uyarma
ihtimal <——-> olasılık
ihtimam <——-> özen
ihtiras <——-> tutku
ihtisas <——-> uzmanlık
ihtişam <——-> görkem
ihtiyaç <——-> gerekseme
ihtiyari <——-> istemli
ihtiyat <——-> sakıntı
ihtiyatkar <——-> sakıngan
ihtizaz <——-> titreşim
ikametgah <——-> konut
ikaz <——-> uyarı, uyarma
ikmal <——-> bütünleme
iktibas <——-> aktarma, alıntılama
iktidar <——-> erk
iktifa etmek <——-> yetinmek
iktisadi <——-> tutumsal
iktisat <——-> tutum
ilahi <——-> tanrısal
ilahiyat <——-> tanrı bilim
ilan <——-> duyuru
ilga etmek <——-> varlığını kaldırmak
ilham <——-> esin
ilham almak <——-> esinlenmek
illegal <——-> yasadışı
illüzyonist <——-> gözbağcı
ilmi <——-> bilimsel
iltica <——-> sığınma
iltica etmek <——-> sığınmak
iltihap <——-> yangı, irin
ima <——-> anıştırma
ima etmek <——-> anıştırmak
imaj <——-> görüntü, imgel
imal <——-> yapım
imalatçı <——-> yapımcı
imalathane <——-> yapımevi
iman <——-> inan, inanç
imkan <——-> olabilirlik, olanak
imkansız <——-> olanaksız
imla <——-> yazım
imtihan <——-> sınav
imtiyaz <——-> ayrıcalık
inat <——-> direnim
indeks <——-> dizin
infaz <——-> yürütüm
inhiraf <——-> açılım
inhisar <——-> tekel
inkar <——-> yadsıma
inkar etmek <——-> yadsımak
inkilap <——-> devrim
inkişaf <——-> açınma, gelişim, gelişme
insiyak <——-> içgüdü
insiyaki <——-> içgüdüsel
inşaat <——-> yapı
intiba <——-> duyuş, izlenim
intihap <——-> seçim
intizam <——-> düzen, düzenlilik
iptidai <——-> ilkel
irade <——-> istem, istenç
irsi <——-> kalıtsal
irtibat <——-> bağlantı
irtica <——-> gericilik
irticalen <——-> doğaçtan, doğaçlama
isim <——-> ad
ispat <——-> kanıtlama
ispat etmek <——-> kanıtlamak
istatistik <——-> sayılama
istibdat <——-> baskı, zorbalık
istida <——-> dilekçe
istidat <——-> anıklık
istifa <——-> çekilme
istifade <——-> ası, yarar
istifade etmek <——-> yararlanmak
istihbarat <——-> danışma, haber alma
istihlak <——-> tüketim, yoğaltım
istihsal <——-> üretim
istikamet <——-> doğrultu, yön, yönelti
istiklal <——-> bağımsızlık
istila <——-> salgın
istimlak <——-> kamulaştırma
istisna <——-> ayrallık, kural dışı
istişare <——-> danışma
isyan <——-> başkaldırı
işaret <——-> im, belgi, belirti
işaret etmek <——-> imlemek, göstermek
ithalat <——-> dışalım
itibar <——-> saygınlık
itikat <——-> inanç
itilaf <——-> anlaşma
itimat <——-> güven,
itina <——-> özen
itinalı <——-> özenli
itiyat <——-> alışkı, alışkanlık
itiyat <——-> alışkanlık
izah <——-> açıklama, anlayış
izale (etme) <——-> giderme, yoketme
izdiham <——-> yığılaşma
izolasyon <——-> yalıtım
izole etmek <——-> yalıtmak
izzeti nefis <——-> onur, özsevi
jeneratör <——-> üreteç (Fiz)
jeolog <——-> yerbilimci
jeoloji <——-> yerbilim
jurnal <——-> giz iletim
jüri <——-> seçici
kabiliyet <——-> yetenek
kabir <——-> gömüt
kabus <——-> karabasan, ağırlık basma
kadar <——-> değin, dek, denli
kademe <——-> aşama
kader <——-> alınyazısı, yazgı
kaderci <——-> yazgıcı
kafi <——-> yeter, yeterli
kafiye <——-> uyak
kaide <——-> kural
kainat <——-> evren
kalifiye <——-> nitelikli
kalite <——-> nitelik
kaliteli <——-> nitelikli
kamera <——-> sinealıcı
kamp <——-> dinlenek, toplanak
kampanya <——-> savaşım, alım-satım dönemi
kamyon <——-> yüklet
kanaatkar <——-> yetkin
kanande <——-> akıncı
kanun <——-> yasa
kanuni <——-> yasal
kaparo <——-> güvenmelik
kapital <——-> anamal
kapitalist <——-> anamalcı
kapris <——-> özenç
karakter <——-> ıra
kare <——-> dördül
kati <——-> kesin
katip <——-> yazman
katiyen <——-> kesinlik
katliam <——-> kırım
kaybetme <——-> yitirme
kaybolmak <——-> yitmek
kayıp <——-> yitik
keder <——-> üzünç
kelime <——-> sözcük
kemiyet <——-> nicelik
kere <——-> kez
kesafet <——-> yoğunluk
kesif <——-> yoğun
keşif <——-> bulgu
keyfiyet <——-> nitelik
kifayet <——-> yeterli
kifayetli <——-> yeterli
kifayetsiz <——-> yetersiz
kısım <——-> bölüm
kıstas <——-> ölçek, ölçüt
kitabe <——-> yazıt
kıyafet <——-> giyim
kıyas <——-> örneksel
kıyas <——-> ölçme, benzetme
kıyaslama <——-> karşılaştırma
kollokyum <——-> konuşu
komedi <——-> güldürü
komedyen <——-> güldürmen
komisyon <——-> yarkurul
kompleks <——-> karmaşık, karmaşa
komplike <——-> karışık
komplo <——-> gizdüzen
komposizyon <——-> düzen
konferans <——-> konuşma
konfeti <——-> saçı
kongre <——-> kurultay
konserve <——-> saklanca
konsorsiyum <——-> genortaklık
konsültasyon <——-> danışım
kontekst <——-> bağlam
kontenjan <——-> saptanca
kontrat <——-> sözleşme
kontrol <——-> denetim
kontrol etmek <——-> denetlemek
konvoy <——-> katar
kooperatif <——-> birleşke
koordinasyon <——-> eşgüdüm, ortakgüdüm
koordine etmek <——-> eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
kortej <——-> alay
kostümlü parti <——-> giyimli eğlenti
kramp <——-> kıraç
kreasyon <——-> yaratı
kredi <——-> yerenek, saygı
kritik <——-> eleştiri, tehlikeli sonuç
kriz <——-> bunalım
kudret <——-> erk (Fiz) erke, güç
kumanya <——-> azık
kupür <——-> kesik
kur'a çekmek <——-> ad çekmek
kuvöz <——-> yaşanak
kuvvet <——-> güç
küfür <——-> sövgü
kültür <——-> ekin
laboratuvar <——-> deneylik
lahiya <——-> tasarı
lakaydi <——-> ilgisizlik
lanet <——-> kargış
lanet etmek <——-> kargışlamak
lazım <——-> gerekli, gerek
liberal <——-> erkin, erkinikçi
liberalizm <——-> özel girişimcilik
lider <——-> önder
likid <——-> sıvı
lisan <——-> dil
lokavt <——-> işkapatım
lügat <——-> sözlük
lütuf <——-> kayra
lüzum <——-> gerekli, gereklik
lüzum hasıl olmak <——-> gerekmek
lüzumsuz <——-> gereksiz

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah / Mektep – Okul / Talebe – Öğrenci
Pay – Hisse / Doktor – Hekim / Barış – Sulh
Okul – Mektep / Savaş – Harp / Star – Yıldız
Anne – Valide / Amaç – Gaye / Ak – Beyaz
Kırmızı – Al / Duygu – His / Aş – Yemek
Hız – Sürat / Hasret – Özlem / Ad – İsim
Ün – Şöhret / Sözcük – Kelime / Eksiksiz – Tam
İstek – Arzu / Yüzyıl – Asır / Yönetim – İdare
Misafir – Konuk / Lisan – Dil / Müsaade – İzin
Buluş – İcat / İlave – Ek / Sınav – İmtihan


Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4371
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

EŞ ANLAMLI KELİMELER Empty EŞ ANLAMLI KELİMELER

Mesaj  Admin Cuma Kas. 15, 2013 9:51 am

mabet <——-> tapınak
macera <——-> serüven
madde <——-> nesne, özdek
maddi <——-> özdeksel, tensel
mafsal <——-> eklem
mağlubiyet <——-> yenilgi
mahalli <——-> yerel, yöresel
mahdut <——-> sınırlı, sayılı
mahiyet <——-> nitelik
mahrek <——-> yörünge
mahrum <——-> yoksun
mahsul <——-> ürün
mahzur <——-> sakınca
makam <——-> orun
makbuz <——-> alıntı
malum <——-> bilinen
malumat <——-> bilgi
malzeme <——-> gereç
mana <——-> anlam
manasız <——-> anlamsız
manevi <——-> içsel, tinsel
mani <——-> engel
manzara <——-> görünüm, bakacak
marifet <——-> bilgi
masraf <——-> gider
matbu <——-> basılı
matbuat <——-> basın
materyalist <——-> özdekçi
materyalizm <——-> özdekçilik
mazbata <——-> tutanak
mecbur <——-> yükümlü
mecburi <——-> zorunlu
mecburiyet <——-> yükümlülük, zorunluluk
meçhul <——-> bilinmeyen
medeni <——-> uygar
medeniyet <——-> uygarlık
mekan <——-> yer
meleke <——-> yeti, yordam
melodi <——-> ezgi
memnun olmak <——-> gönenmek, kıvanmak
memnuniyet <——-> kıvanç, sevinç
memur <——-> işyar, işgören, görevli
menfii <——-> eksi (tıp), olumsuz
merasim <——-> tören
merhamet <——-> acıma
mesaj <——-> ileti, bildiri
mesela <——-> sözgelişi, örneğin, sözgelimi
mesele <——-> sorun
mesken <——-> konut
meslek <——-> öğreti (Felsefe), uğraş
mesul <——-> sorumlu
mesuliyet <——-> sorumluluk
mesut <——-> mutlu
metafizik <——-> doğa ötesi
methiye <——-> övgü
metot <——-> yöntem
metro <——-> altulaşım
metropol <——-> anakent, başyurt
mevcudiyet <——-> varlık
mevcut <——-> var
mevzu <——-> konu
mevzubahis <——-> söz konusu
meydan <——-> alan
meyil <——-> eğilim, eğim, özlem
mezar <——-> gömüt
meziyet <——-> artam
mikyas <——-> ölçek
militan <——-> vurucu
milli <——-> ulusal
minimum <——-> azın
miras <——-> kalıt
misafir <——-> konuk
misal <——-> örnek
mısra <——-> dize
mistisizm <——-> gizemcilik
mizansen <——-> oyun düzeni, sahneye koyma
modern <——-> çağıl, çağdaş
monoton <——-> tek düze
montaj <——-> kurgu
monte etmek <——-> kurmak, kurup takmak
moral <——-> içgücü
muadil <——-> denk, denktaş
muafiyet <——-> bağışıklık
muamele <——-> işlem
muasır <——-> çağdaş
muayene etmek <——-> sınamak, yoklamak
muayyen <——-> belirli
mucit <——-> bulucu, türetmen
mucize <——-> tansık
muhabere <——-> iletişim, yazışma
muhacir <——-> göçmen
muhafazakar <——-> tutucu
muhalefet <——-> karşıcılık
muhit <——-> çevre
muhit <——-> ortam
muhtaç olmak <——-> gereksemek
muhtar <——-> özerk
muhtelif <——-> ayrışık
muhtemel <——-> olası
muhteşem <——-> görkemli
muhteva <——-> içerik
mukabil <——-> karşılık
mukadderat <——-> yazgı, alın yazısı
mukamele <——-> karşılık
mukavemet <——-> direnç, direnme
mukayese <——-> karşılaştırma
muntazam <——-> düzgün
mutaasıp <——-> bağnaz
muteber <——-> saygın
mutemet <——-> güvenilir kişi
mutlak <——-> salt
muvazene <——-> denge
mübadele <——-> değişim
mübarek <——-> kutlu
mücadele <——-> savaşım
müdafaa <——-> savunma
müddet <——-> süre
müessese <——-> kurum
müessir <——-> etken, etkili
mühim <——-> önemli
müjde <——-> muştu
mükafaat <——-> armağan, ödül
mükellef <——-> yükünmlü
mükellef <——-> yükümlü
mükemmel <——-> yetkin
mülkiyet <——-> iyelik
mülteci <——-> sığınmacı
mümbit <——-> bitek, verimli
mümkün <——-> olabilir
münasebet <——-> bağıntı
münderecat <——-> içindekiler
münekkit <——-> eleştirmen
münhani <——-> eğri
müphem <——-> belirsiz
müsabaka <——-> yarışma
müsamaha <——-> hoşgörme
müsamere <——-> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
müspet <——-> olumlu
müstenkif <——-> çekimser
müstesna <——-> ayrıksı, ayral, ayrı
müşahit <——-> gözlemci
müşerref olmak <——->
müşfik <——-> sevecen
müşterek <——-> ortaklaşa
mütareke <——-> bırakışma
müteharrik <——-> devingen
mütenazır <——-> bakışan, birbirinr bakan
mütercim <——-> çevirmen
müessir <——-> etken, etkili
mühim <——-> önemli
müjde <——-> muştu
mükafaat <——-> armağan, ödül
mükellef <——-> yükünmlü
mükellef <——-> yükümlü
mükemmel <——-> yetkin
mülkiyet <——-> iyelik
mülteci <——-> sığınmacı
mümbit <——-> bitek, verimli
mümkün <——-> olabilir
münasebet <——-> bağıntı
münderecat <——-> içindekiler
münekkit <——-> eleştirmen
münhani <——-> eğri
müphem <——-> belirsiz
müsabaka <——-> yarışma
müsamaha <——-> hoşgörme
müsamere <——-> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
müspet <——-> olumlu
müstenkif <——-> çekimser
müstesna <——-> ayrıksı, ayral, ayrı
müşahit <——-> gözlemci
müşerref olmak <——->
müşfik <——-> sevecen
müşterek <——-> ortaklaşa
mütareke <——-> bırakışma
müteharrik <——-> devingen
mütenazır <——-> bakışan, birbirinr bakan
mütercim <——-> çevirmen
mütevellit <——-> doğmuş, doğan, ileri gelen
müttefik <——-> bağlaşık
müzakere <——-> görüşme
naçar <——-> umarsız
nadir <——-> azrak
nakil <——-> iletme
nakliyat <——-> taşıma
namzet <——-> aday
nasihat <——-> öğüt
natamam <——-> bitmemiş, eksikli
natüralizm <——-> doğacılık
natürmort <——-> ölüdoğa
nazari <——-> kuramsal
nazariye <——-> kuram
nazım <——-> koşuk
nebat <——-> bitki
neolozizm <——-> yeni tüketim
nesil <——-> kuşak
nesir <——-> düzyazı
neşriyat <——-> yayın
netice <——-> sonuç
nevale <——-> azık
nizam <——-> düzen
nomanklatör <——-> adlar dizisi
norm <——-> ölçü
normal <——-> düzgüsel (Fels)
nöbet <——-> keşik
nötr <——-> yansız, etkisiz
nutuk <——-> söylev
nüfuslu <——-> sözü geçen
objektif <——-> nesnel
obstrüksiyon <——-> engel
odyo vizer <——-> gör-işit
oportinist <——-> günoğlu
optimist <——-> iyimser
organizasyon <——-> örgütlenme
orijin <——-> köken
oryantalist <——-> doğu bilimci
otobüs <——-> genbinit
otokton <——-> yerli
otomat <——-> özdevimsel
otonom <——-> özerk
otonomi <——-> özerklik
otopsi <——-> gözlegörü
otorite <——-> yetke
otostop <——-> durbinit
ömür <——-> yaşam
panel <——-> açık oturum
panik <——-> ürkü
pansiyon <——-> barıncak
parantez <——-> ayraç
pasaport <——-> geçişlik
pasif <——-> eylemsiz
psikanaliz <——-> ruh çözümü
rabıta <——-> bağlantı
radikal <——-> köktencilik
radyasyon <——-> ışınım
rağmak <——-> karşın
rakım <——-> yükselti
randevu <——-> buluşma
rapor <——-> yazanak
rasat <——-> gözlem
rasyonalizm <——-> usculuk
rasyonel <——-> ussal
reaksiyon <——-> tepki
reaktör <——-> yazımcı
realite <——-> gerçek, gerçekçilik
reanimasyon <——-> canlandırma
redaksiyon <——-> yazımlama
reel <——-> gerçek
refah <——-> gönenç
reform <——-> düzeltim
regülatör <——-> düzelteç
regüle etmek <——-> düzenlemek
reha <——-> kurtuluş, kurtulma
rekolte <——-> toplam ürün
rekor <——-> erişim
rekortmen <——-> erişmen
repertuvar <——-> sorumluluk
restorasyon <——-> onarım
revalüasyon <——-> değer yükseltimi
revizyon <——-> gözden geçirme
reyon <——-> sergen
rezerv <——-> biriki
rotatif <——-> döner-basar
rüşt <——-> ergenlik
rütbe <——-> aşama
rüya <——-> düş
sabit <——-> durağan
sade <——-> arı, yalın
safha <——-> evre, aşama, kesim
sahip <——-> iye
sahiplik <——-> iyelik
sahte <——-> düzmece
sakin <——-> dingin, dural
salim <——-> esen
samimi <——-> içten
samimiyet <——-> içtenlik
sansür <——-> sıkıdüzen
sarahat <——-> açıklık, belginlik
sarih <——-> açık, bergin
sathi <——-> yüzeysel
sebat <——-> direşim
sebep <——-> neden
sefer <——-> kez
seka <——-> anlak, anlayış
sekreter <——-> yazman
sekte <——-> durgu
sektör <——-> kesim
selahiyet <——-> yetkin
self-servis <——-> buyur-al
sema <——-> gök, gökyüzü
sembol <——-> im, simge
sembolik <——-> simgesel
semere <——-> verim
sempozyum <——-> bilimsel toplantı
sentetik <——-> bileşik
sentez <——-> bireşim
serbest <——-> özgür
serdetmek <——-> ileri sürmek
serlevha <——-> başlık
sermaye <——-> anapara
serzeniş <——-> çıkışma, başa kakma
seviye <——-> düzey
seyahat <——-> gezi
seyyah <——-> gezgin
seyyar <——-> gezici
sezon <——-> sürem
sıhatli <——-> sağlıklı, esen
sıhhat <——-> esenlik
sihir <——-> büyü
sihirli <——-> büyülü
silüet <——-> karaltı
simetri <——-> bakışım
simetrik <——-> bakışımlı
sır <——-> giz
sırf <——-> salt
sistem <——-> dizge
sistematik <——-> dizgesel
sistemli <——-> dizgisel
siyasi <——-> siyasal
slogan <——-> savsöz, çarpıcısöz
sohbet <——-> söyleşi
sosyal <——-> toplumsal
sosyalist <——-> toplumcu
spekülasyon <——-> vurgunculuk
spitualist <——-> tinseler
staj <——-> yetişim
stajyer <——-> yetişmen
standardize <——-> ölçüm
statüko <——-> sürerdurum
stil <——-> yoldam
stok <——-> yığın
sual <——-> soru
subjektif <——-> öznel
suistimal <——-> kötüye kullanma, yolsuzluk
sulh <——-> barış
suni <——-> yapay
sükut <——-> susku
sükünet <——-> dinginlik, durallık
sürealizm <——-> gerçeküstücülük
şaheser <——-> başyapıt
şahsi <——-> kişisel
şaibe <——-> leke, kir
şair <——-> ozan
şart <——-> koşul
şartlanmak <——-> koşollanmak
şeffaf <——-> saydam
şehir <——-> kent
şehvet <——-> kösnü
şekil <——-> biçim, örnek
şekilcilik <——-> biçimcilik
şey <——-> nesne
şiddet <——-> azış, yeğinlik
şifre <——-> gizyazı
şifrelemek <——-> giz yazıya çevirmek
şikayet <——-> yakınma
şoför <——-> sürücü
şuur <——-> bilinç
şüphe <——-> kuşku
taarruz <——-> saldırı
taassup <——-> bağnazlık
tabaka <——-> katman
tabii <——-> doğal
tafsilat <——-> ayrıntı
tahakkuk <——-> gerçekleşme
tahayyül etmek <——-> imgelemek
tahkikat <——-> soruşturma
tahmin <——-> kestirme, önkestirme
tahsil <——-> öğrenim
tahsisat <——-> ödenek, karşılık
takaddüm <——-> öncellik
takat <——-> güç
takibat <——-> kovuşturma
takip etmek <——-> izlemek, kovuşturmak
taklit <——-> yansılamak, öykünmek
takribi <——-> yaklaşık
taksim <——-> bölme
taktim etmek <——-> sunmak
talep <——-> istek
tali <——-> ikincil
talimat <——-> yönerge
tamim <——-> genelge
tamir <——-> onaraım
tansiyon <——-> gerilim, kan basıncı
tanzim etmek <——-> düzenlemek
tarafsız <——-> yansız
taraftar <——-> yandaş
tarif <——-> tanım
tarif etmek <——-> tanımlamak
tarz <——-> biçim
tasarruf <——-> artırma, tutum, kullanım
tasavvur <——-> tasarım
tasdik <——-> onay, onaylama
tasvip etmek <——-> onamak, uygun bulmak
tatbik <——-> uygulama
tatbiki <——-> uygulamalı
tatil <——-> dinlence
tatil etmek <——-> boşlamak, işletmemek, durdurmak
tatmin <——-> doyum, doygunluk
tatmin <——-> doyurmak
tatminkar <——-> doyurucu
taviz <——-> ödün
tavsiye <——-> öğüt, öğütleme
tayin <——-> atama, belirleme
tebliğ <——-> bildiri
tecavüz <——-> saldırı
techizat <——-> donatım
tecil <——-> erteleme
tecrit <——-> soyutlama
tecrübe <——-> deneyim, sınama, deney
tedbir <——-> önlem
tedbirli <——-> önlemli
tedricen <——-> azar azar, yavaş yavaş
tedris <——-> öğretim
tedvir etmek <——-> yönetmek
teferruat <——-> ayrıntı (lar)
teferruat <——-> ayrıntılar
tefrik <——-> ayrım
tehlike <——-> çekince
tekabül <——->
tekamül <——-> evrim
teklif <——-> öneri
tekniker <——-> uygulaman
teknisyen <——-> uygulaman
teknoloji <——-> uygulayımbilim
teknotrat <——-> uyguyımcı
tekrar <——-> yineleme
teksif etmek <——-> yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
tekzip etmek <——-> yalanlamak
telaffuz <——-> söyleyiş, söyleniş
teledinamik <——-> uzdevimsel
teleferik <——-> uzaşar
telefon <——-> seslek
telegraf <——-> uzyazar, uzyazım
telekomand <——-> uzgüdüm
teleks <——-> uzyazım
telemekanik <——-> uzaktarım
telemetri <——-> uzölçer
teleobjektif <——-> uzmercek
telepati <——-> uzsezim, uzsezinim
teleskop <——-> uzgözlük
teletayp <——-> uzayazım
televizyon <——-> uzgöreç, uzgörüm
temas <——-> değinme, değinim
teminat <——-> güvence
teneffüs <——-> solunum
tenkit <——-> eleştiri
tenvir <——-> aydınlatma
tenzilat <——-> indirim
teori <——-> kuram
teorik <——-> kuramsal
tereddüt etmek <——-> duraksamak
terkip <——-> bileşim
terminoloji <——-> terimler dizgesi
terör <——-> yılgı, yıldırı
terörist <——-> yıldırgan
tertip <——-> düzen, düzenleme
tesadüf <——-> rastlantı
tesisat <——-> döşem
tespit etmek <——-> saptamak
teşebbüs <——-> girişim
tetkik <——-> incelem
tevhit <——-> birleştirme
tez <——-> sav
tezahürat <——-> gösteri
tezat <——-> karşıtlık
ticaret <——-> tecim
tolerans <——-> hoşgörü
trajik <——-> ağlatısal
tranformatör <——-> değiştirgen
transfer <——-> aktarma, geçirme
transplantasyon <——-> örgen aktarımı
travers <——-> tabanlık
turist <——-> gezgin
turistik <——-> gezinsel
turizm <——-> gezim
turne <——-> gezme, gezim
ufuk <——-> çevren
umumi <——-> genel
unsur <——-> öğe
ümmi <——-> okumamış
ünite <——-> birim
ünsiyet <——-> alışıklık, tanışıklık
vantilatör <——-> yelleç
vasıf <——-> ayırt, nitelik
vasıta <——-> araç
vazgeçmek <——-> caymak
vazife <——-> görev
vaziyet <——-> durum, konum
vazo <——-> çiçeklik
vecibe <——-> ödev
vehamet <——-> korku, tehlike
veraset <——-> kalıtım, soyaçekim
veya <——-> yada
vicdan <——-> duyunç
viratör <——-> sarsaç
viyadük <——-> aşıt
vize <——-> görüldü
vizite <——-> görüm, görüm parası
yahut <——-> yada
zabit <——-> subay
zabitan <——-> subaylar
zafer <——-> utku
zan <——-> sanı
zarar <——-> dokunca
zaruret <——-> yoksulluk, zorunluk, zorunluluk
zaruri <——-> zorunlu
zaviye <——-> açı
zayi <——-> yitik
zevk <——-> beğeni
zihin <——-> an
zihniyet <——-> düşünce

barış- suIh
resim- fotoqraf
çabuk – tez
araç – vasıta
Sıfat-Önad
Ad-İsim
MuaIIim-Öqretmen
Duru-Berrak
Meydan-AIan
Deprem-ZeIzeIe

qezmek-seyranetmek
fakir-yoksuI
cet- ata
hatıra-anı
doktor-hekim
cevap-yanıt
veteriner-baytar
yıI-sene
ihtiyaç-qereksinim
sene-yıI
traktör -motor
ayakkabı-kundura
matem-yas
İmtihan-Sınav
rüştiye—ortaokuI
yetenek—kabiIiyet
uyqarIık—medeniyet
abide-anıt
okuI- mektep
hekim- doktor
uIu- yüce
hatıra- anı
hediye- armaqan
yıI -sene
misafir- konuk
sevinçIi-neşeIi
cimri-pinti
ırmak-nehir
dost-arkadaş
vazife-qörev
hasret-özIem
emniyet-qüven
çaqrı-davet
probIem-sorun
siyah-kara
soru-suaI
cevap-yanıt
yeI-rüzqar
işçi-ameIe
sevinç-mutIuIuk
Rüya-Düş
Aş-Yemek
Doqa-Tabiat
Esir-Tutsak
Vazife-Görev
Öykü-Hikâye
İIave-Ek
istikbaI – qeIecek
yetenek- beceri
YaşIı- ihtiyar
siyah- kara
okuI- mektep
önder-Iider
hısım-dost
hasım-düşman
ana-temeI-esas
diIek-istek-arzu
armaqan-hediye
cimri-pinti
öqrenci-taIebe
öqretmen-muaIIim
dizi-sıra
zırnık-meteIik
siyah- kara
önder -Iider
hısım- dost
qüç -kuvvet
dizi- sıra
Kıyı – kenar
tümce- cümIe
akıI- us
uIus- miIIet
asır- yüzyıI
yıImak- bırakmak
imtihan-sınav
küçük-ufak
ihtiyar-yaşIı
kirIi-pis
kuvvetIi-qüçIü
çabuk-aceIe
yıImak-bıkmak
atik-seri
resim- fotoqraf
eIbise -esbap
Yurt-Vatan
Yanıt-Cevap
Tümce-CümIe
UIus-MiIIet
Sözcük-KeIime
İhtiyar-YaşIı
Sebep-Neden
Arzu-İstek
KaIp-Yürek
uyqarIık- medeniyet
idare – yönetim
idadi – Iise
sorumIuIuk- mesuIiyet
dam- çatı
abece – aIfabe
deva – iIaç
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4371
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

EŞ ANLAMLI KELİMELER Empty EŞ ANLAMLI KELİMELER

Mesaj  Admin Çarş. Ekim 23, 2013 5:00 pm

Eş Anlamlı Kelimeler

Öğrenci-Talebe
Öğretmen-Muallim
Dizi-Sıra
Zırnık-Metelik

Problem-Sorun
Siyah-Kara
Soru-Sual
Cevap-Yanıt
Yel-Rüzgar
İşçi-Amele
Sevinç-Mutluluk
Rüya-Düş
Aş-Yemek
Doğa-Tabiat
Esir-Tutsak
Vazife-Görev
Öykü-Hikâye
İlave-Ek
İstikbal - Gelecek
Yetenek- Beceri
Yaşlı- İhtiyar
Siyah- Kara
Okul- Mektep
Önder-Lider
Hısım-Dost
Hasım-Düşman
Ana-Temel-Esas
Dilek-İstek-Arzu
Armağan-Hediye
Cimri-Pinti
Siyah- Kara
Önder -Lider
Hısım- Dost
Güç -Kuvvet
Dizi- Sıra
Kıyı – Kenar
Tümce- Cümle
Akıl- Us
Ulus- Millet
Asır- Yüzyıl
Yılmak- Bırakmak
İmtihan-Sınav
Küçük-Ufak
İhtiyar-Yaşlı
Kirli-Pis
Kuvvetli-Güçlü
Çabuk-Acele
Yılmak-Bıkmak
Atik-Seri
Resim- Fotoğraf
Elbise -Esbap
Yurt-Vatan
Yanıt-Cevap
Tümce-Cümle
Ulus-Millet
Sözcük-Kelime
İhtiyar-Yaşlı
Sebep-Neden
Arzu-İstek
Kalp-Yürek
Uygarlık- Medeniyet
İdare - Yönetim
İdadi - Lise
Sorumluluk- Mesuliyet
Dam- Çatı
Abece – Alfabe
Deva – İlaç
Barış- Sulh
Resim- Fotoğraf
Çabuk – Tez
Araç – Vasıta
Sıfat-Önad
Ad-İsim
Muallim-Öğretmen
Duru-Berrak
Meydan-Alan
Deprem-Zelzele
Gezmek-Seyranetmek
Fakir-Yoksul
Cet- Ata
Hatıra-Anı
Doktor-Hekim
Cevap-Yanıt
Veteriner-Baytar
Yıl-Sene
İhtiyaç-Gereksinim
Abide-Anıt
Okul- Mektep
Hekim- Doktor
Ulu- Yüce
Hatıra- Anı
Hediye- Armağan
Yıl -Sene
Misafir- Konuk
Sevinçli-Neşeli
Cimri-Pinti
Irmak-Nehir
Dost-Arkadaş
Vazife-Görev
Hasret-Özlem
Emniyet-Güven
Çağrı-Davet

Sene-Yıl
Traktör -Motor
Ayakkabı-Kundura
Matem-Yas
İmtihan-Sınav
Rüştiye---Ortaokul
Yetenek---Kabiliyet
Uygarlık---Medeniyet

kara - siyah

sene - yıl

fiil - eylem

kelime - sözcük

ulaşmak - varmak


Eşanlamlı, anlamdaş veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.

Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

kıymet-değer,
cevap-yanıt,
sene-yıl,
medeniyet-uygarlık,
imkân-olanak,
acele-ivedi,
zelzele-deprem,
yoksul-fakir,
misafir-konuk,
sınav-imtihan,
yöntem-metot,
mesele-sorun,
vasıta-araç.

Öztürkçe kelimeler arasında da eşanlamlılık olabilir:

deprem - yer sarsıntısı

Eşanlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eşanlamlı fiiller de mevcuttur:

saklamak - gizlemek,
duymak - işitmek

Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.


Kısmen Eşanlamlılık
Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eşanlamlı olabilir:

Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.

Okulda bugün fotoğraf çekimi var.

Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eşanlamlı görevi üstlenmiştir ancak "Bugün okuldaki suluboya resim sergisini gezmeye gideceğim." cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.

Bazı anlamları aynı olan sözcüklere örnek olarak şunlar verilebilir:

koymak - bırakmak,
göz - çekmece,
gezmek - dolaşmak,
doğru - gerçekEn son Admin tarafından Cuma Kas. 15, 2013 10:03 am tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4371
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz