baba oğul
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

KALELi YAKAN TOP OYUN KURALLARI

Aşağa gitmek

KALELi YAKAN TOP OYUN KURALLARI Empty KALELi YAKAN TOP OYUN KURALLARI

Mesaj  Admin Salı Mart 01, 2016 2:09 pm

KALELi YAKAN TOP OYUN KURALLARI
OYUN ALANI
1. Oyun Alanı: Açık alanda veya kapalı spor salonlarında oynanabilir. Oyun alanının
yüzeyi düz olmak kaydıyla parke, çim veya toprak olabilir.
2. Saha ölçüleri: Oyun sahası 9mx18 m ebadında dikdörtgen olmalıdır. Bu alanın tam
ortasından sahayı ortadan ikiye bölen orta çizgi vardır. Uzun kenarlara kenar çizgisi,
kısa kenarlara dip dizgi denir.
3. Oyun alanındaki bütün çizgiler sınırladıkları alana dahildir.
4. Sahadaki bütün çizgiler 5cm kalınlığında olacaktır.
5. Oyun sahasının her iki yanında, masa hakemi tarafında 2mx1m boyutlarında,
yedek oyuncu alanları vardır.
OYUN SÜRESĠ:
1. Oyun üç set üzerinden oynanır. Oyun süresiyle ilgili zaman kısıtlaması yoktur.
2. Her iki takım için, 1 sette 1 dakikalık birer mola hakkı vardır. Takım kaptanı veya
geleneksel oyun lideri set devam ederken masa hakemine iĢaret ederek mola hakkını
kullanabilir.
3. Set aralarındaki dinlenme süresi 5 dakikadır.
4. Top oyundayken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu durdurmalı
ve sağlık personelinin sahaya girmesine izin vermelidir.
5. Eğer sakatlanmıĢ bir oyuncu kurallara uygun olarak değiĢtirilemiyorsa (Oyuncu
değiĢtirme hakkını tamamlamıĢ ise), bu oyuncuya 3 dakikalık iyileĢme süresi tanınır;
ancak bir maçta aynı oyuncuya bu hak birden fazla verilmez. Oyuncunun bu süre
içinde iyileĢmemesi halinde, sakatlanan oyuncu dıĢarıya alınır, takım eksik oyuncuyla
müsabakaya devam eder.
6. Maç öncesinde takımlara 15’er dakika ısınma süresi verilir.
24
TAKIMLARIN OLUġUMU:
1. Takımlar kız- erkek karma olarak oluĢturulur.
2. Karma takımlar 6 kız 6 erkek oyuncudan oluĢmak zorundadır.
3. Bir takım en fazla 12 oyuncu( 8 asil 4 yedek olmak üzere), bir geleneksel oyun
lideri, bir yardımcı geleneksel oyun liderinden oluĢur. Oyun her biri 8 asil oyuncudan
oluĢan iki takım arasında oynanır. Oyuncuların dördü (4) yedektir.
4. Takımlar en az 8 oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadırlar. 8 oyuncunun
altında müsabakaya gelen takım hükmen mağlup sayılır.
5. 8 Asil oyuncunun 4’ü erkek 4’ü kız olmak zorundadır.
OYUN DÜZENĠ:
1. Saha seçimi, her iki takım kaptanının “Aldım verdim, ben seni yendim, alamazsın
veremezsin sen beni yenemezsin.” Ģeklindeki karĢılıklı ayak adımlama yöntemiyle
(sayıĢmaları sonucunda) yapılır. Oyunculardan hangisinin adımlamaya
baĢlayacağına, hakemin “hangi elimde” sorusunu bilen taraf karar verir. Adımlama
mesafesi iki yan çizgi arasıdır. Adımlama mesafesi boyunca her oyuncu bir defa
yarım adım kullanabilir. Hangi oyuncunun ayağı üstte kalırsa o oyuncu kazanmıĢ olur
ve seçme hakkına sahip olur.
2. Oyun 3 (üç) set üzerinden oynanır. Ġki set kazanan takım maçı kazanmıĢ olur.
Setlerdeki bir birlik beraberlik durumunda üçüncü setin baĢında tekrar “aldım
verdim” sayıĢması yapılır.
3. Oyun Alanına YerleĢme:
a) A Takımının oyuncularından (oyun baĢlamadan önce) belirlenen kaleci oyuncu,
rakip takımın oyun alanının dip çizgisinin gerisindeki atıĢ alanına yerleĢir.
b) B Takımının oyuncularından (oyun baĢlamadan önce) belirlenen kaleci oyuncu
rakip takımın oyun alanının dip çizgisinin gerisindeki atıĢ alanına yerleĢir.
c)Geri kalan 7 oyuncu belirlenen 9mx9m alanlarında kendi bölgelerine yerleĢir.
4. Kaleci Oyuncu: Her iki takımın rakip oyun alanı dip çizgisinde görevlendirdiği
oyuncudur. Oyun baĢlarken her takımın bir (1) kaleci oyuncusu bulunur.
5. Hakemin iĢareti ile oyuna topu kazanan takım baĢlar. Dip çizgiden ve kendi oyun
alanları içinde olmak Ģartı ile aralarında pas alıĢ veriĢi yaparak, rakip oyuncuları direk
veya yerden sektirerek vurmaya çalıĢırlar.(KarĢılıklı her iki takımda)
6. Topa sahip olma alanı kendi alanını çevreleyen çizgilerin içi veya rakip oyun
alanının dıĢında kalan dip çizgilerin gerisidir. Çizgilere basmak yasaktır.
7. Bu alan içerisinde yapılan atıĢlar veya kalecisiyle yapılan paslaĢmalar kurallara
aykırı değildir. Rakip alana girerek alınan toplar veya oyun alanı dıĢına çıkılarak
alınan toplar faul olarak nitelendirilir ve top rakip takıma geçer. Sahayı terk eden
oyuncu elenir ve kaleci bölgesine gider.
8. Aynı kurallar her iki takım içinde aynen geçerlidir. Topun oyunda olduğu sürede
kaptırılan toplar veya havadan atılırken tutulan toplar, yere değdikten sonra sınırlanan
oyun alanından çıkmadan tutulan toplar, hücum etme hakkını o takıma kazandırır.
9. Hücum atıĢı yapan oyuncu, topu havadan atarak rakip oyuncuya isabet ettirir ve
top yere düĢerse o oyuncu vurulmuĢ sayılır. Ama o oyuncu vurulur ve top yere
düĢmeden bir baĢka takım arkadaĢı tarafından top havada yakalanırsa vurulmuĢ
sayılmaz. Top kazanılmıĢ olur ve hücum hakkı o takıma geçer.
10. Atılan top oyuncuya çarptıktan sonra yere temas edip baĢka bir oyuncuya daha
çarparsa, sadece topun ilk olarak çarptığı oyuncu vurulmuĢ olur.
11. Vurulan oyuncu oyundan çıkarak kendi kale bölgesine geçer ve burada oyuna
devam eder. Buradan atıĢ yapmaya ya da paslarla takımına katkı sağlamaya devam
eder.
12. Kale bölgesinden ya da kendi bölgesinden atılan toplarla, rakip alandaki tüm
oyuncular vurulana kadar oyun devam eder
13. Oyuna baĢlarken kaleci olarak baĢlayan oyuncular da istedikleri zaman hakeme
bilgi verilmek Ģartı ile oyun alanına girme hakkına sahiptirler. Her iki takımın da
kalecilerinin set bitmeden oyun alanına girme zorunluluğu vardır. Toplam 8
oyuncunun da vurularak oyundan çıkarılması gereklidir.
14. Tüm rakip oyuncuları vurarak (8 oyuncu) oyundan çıkarmayı baĢaran takım seti
kazanmıĢ sayılır.
15. Her sette takımların 4 oyuncu değiĢtirme hakkı vardır. Vurulmayan, oyun
alanında olan oyuncuların biri ile değiĢim yapılabilir. Aksi durumda değiĢiklik
yapılamaz.
26
16. Ġkinci set oyun baĢında sayıĢmayı kaybeden takımın oyuncularının top atıĢıĢıyla
baĢlar.
17. AtıĢ yapan oyuncu çizgi ihlali yaparsa top rakip takıma geçer. Alan ihlali yapan
oyuncu ise vurulmuĢ sayılır.
18. AtıĢ yapan oyuncu, tek ya da çift elle atıĢ yapabilir.
19. Her setten sonra takımlar yer değiĢir.
20. Her setten sonra takımlar yeniden oyuna baĢlamadan önce kalecilerini yeniden
belirleyerek hakeme bildirirler.(Aynı kalecilerin devam etmesinde bir sakınca yoktur.
Ġsterlerse değiĢirler.)
21. Oynanan 3 setten ikisini kazanan takım oyunu kazanmıĢ sayılır. Setlerdeki bir
birlik beraberlik durumunda üçüncü setin baĢında tekrar “aldım verdim” sayıĢması
yapılır.
22. Oyuncular rakip alandaki veya oyun alnı dıĢındaki toplara müdahale edemezler.
TOPLA OYNANIRKEN:
1. Top direk veya yerden sektirerek rakip oyuncuyu oyun dıĢı bırakmak için atılabilir.
2. Top kasıtlı olarak rakip oyuncuyu sakatlayacak Ģekilde atılamaz. Eğer hakem atılan
topun kasıtlı olarak rakip oyuncuyu sakatlamak için atıldığına kanaat getirirse, topu
atan oyuncuyu yanına çağırır ve uyarır. Aynı oyuncu bu hatalı davranıĢı tekrar
ederse, hakem oyuncuyu oyun dıĢı bırakabilir.
OYUNCU DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1. Oyuncu değiĢiklikleri kız – erkek dengesi bozulmadan yapılacaktır.
2. Oyuncu değiĢikliği sınırı bir sette 4 oyuncudur.
3. Geleneksel oyun lideri istediği zaman oyuncu değiĢtirme hakkını masa hakemine
iĢaret ederek kullanabilir.
4. Yedek oyuncular, oyun esnasında kendileri için belirleniĢ olan, yedek oyuncu
alanında beklerler.
27
GELENEKSEL OYUN LĠDERĠ VE TAKIM KAPTANI
1. Her takımda bir takım kaptanı olmak zorundadır. Takım kaptanının
formasında, göğüs numarasının altında 6 cmx2 cm’lik bir Ģerit olmalıdır
2. . Maç öncesi takım kaptanı müsabaka cetvelini imzalar ve sayıĢmada
takımını temsil eder.
3. . Takım kaptanı ve geleneksel oyun lideri kendi takım oyuncularının
davranıĢ ve disiplininden sorumludur.
4. Maç esnasında ve oyun alanında olduğu sürece, takım kaptanı oyundaki
kaptandır. Takım kaptanı oyunda olmadığı zaman geleneksel oyun lideri
veya takım kaptanı oyundaki kaptan rolünü üstlenmek üzere bir baĢka
oyuncuyu tayin eder.
5. Her takımdan sorumlu bir geleneksel oyun lideri bulunur. Geleneksel
oyun lideri; müsabaka isim listesini masa hakemine teslim eder,
müsabaka süresince takıma taktik verir, oyuncu değiĢikliği talebinde
bulunur.
6. Geleneksel oyun liderleri müsabaka esnasında oyuncularına kırıcı,
aĢağılayıcı Ģekilde davranamaz. Bağırarak taktik veremez. Bu kurallara
uymayan Geleneksel oyun liderleri oyun alanı dıĢına çıkartılır. Takım
kaptanı Geleneksel oyun liderinin görevini yürütür.
7. Takım kaptanı mola ve oyuncu değiĢikliği talebinde bulunabilir.
GELENEKSEL OYUN HAKEMLERĠ:
1. Ġkili yakan top oyununu, 1 baĢhakem, 1 masa hakemi ve 2 çizgi hakeminden
oluĢan hakem heyeti yönetir.
2. BaĢhakem: Müsabaka esnasında bütün yetkiler baĢhakemdedir, baĢhakem sahanın
tam ortasındaki çizgiyi görecek Ģekilde olmalıdır, diğer hakemler yardımcı
hakemlerdir.
3. Masa hakemi: Yan çizgiyle orta çizginin kesiĢtiği noktanın en az 1m dıĢında
masada oturur, maç cetvelini yazar 2 dakika ceza süresini tutar. Oyuncu
değiĢikliklerini baĢhakeme bildirir.
28
4. BaĢhakem ve masa hakemi oyun süresince vurulan oyuncuları takip etmek
zorundadırlar. Kalecilerin oyuna dahil olup olmadıklarının takibini de masa hakemi
tarafından yapılarak baĢ hakeme bildirilmelidir.
5. Çizgi hakemleri: karĢılıklı çapraz köĢelerde bulunurlar. Top veya oyunculardan
herhangi biri oyun alanından çıkarsa bayrağını kaldırarak baĢhakemi uyarırlar. Ayrıca
dip çizgideki oyuncu ihlallerinde de bayraklarını kaldırarak baĢhakemi uyarırlar.
6. Hakemin uzak olduğu pozisyonlarda, hücum eden takım oyuncularının attığı
toplar diğer takımın oyuncularına çarparsa çizgi hakemleri bayraklarını kaldırarak
baĢhakemi uyarırlar.
SARI KART, KIRMIZI KART :
SARI KART: Oyun liderinin yerinden kalkması ve yerini terk etmesi, yüksek sesle
öğrencilere bağırması sarı kartla cezalandırılır. Aynı davranıĢlara devam etmesi
durumunda kırmızı kartla cezalandırılır.
KIRMIZI KART: Oyun liderinin kırıcı, aĢağılayıcı, hakaret ve Ģiddet içeren
davranıĢlarda bulunması kırmızı kartla cezalandırılır
MALZEMELER:
1. Bir oyuncunun malzemeleri forma, Ģort, çorap, dizlik ve spor ayakkabısından
oluĢur.
2. Bütün bir takımın forma, Ģort ve çoraplarının rengi ile tasarımı tektip ve temiz
olmalıdır.
3. Ayakkabılar hafif, esnek, lastik veya deri tabanlı ve topuksuz olmalıdır. Oyuncular
kesinlikle ayakkabılarını çıkararak müsabakaya çıkamazlar.
4. Oyuncuların formaları 1’den 12’ye kadar numaralandırılmıĢ olmalıdır.
5. Numaralar formanın ön ve arka ortasında bulunmalıdır. Numaraların renk ve
parlaklığı formanın renk ve parlaklığına zıt tonlarda olmalıdır.
6. Numaraların yüksekliği göğüste en az 10 cm, sırtta en az 15 cm olmalıdır.
Numaraların yazıldığı bandın geniĢliği ise en az 2 cm olacaktır.
7. Oyunda ikili yakan top topu veya voleybol topu kullanılır.
8. Oyuncuların sakatlanmasına sebep olabilecek veya onlara suni bir avantaj
sağlayacak malzemelerin kullanılması yasaklanmıĢtır. Oyuncular müsabaka
29-esnasında küpe, kolye, künye, toka ve saat gibi kendilerine zarar verebilecek
malzemeleri çıkartmak zorundadırlar.
9. Oyuncular zarar görme riskini kabul etmek Ģartıyla gözlük veya lens takabilirler.
Ancak 18 yaĢ altı oyuncular konu ile ilgili muvafakat (izin) belgesini geleneksel oyun
liderine sunmak zorundadır. Sorumluluk geleneksel oyun liderine aittir.
10. Oyuna katılanlar oyun kurallarını bilmek  ve onlara uymak zorundadırlar.
11. Oyuna katılanlar sportmenliğe yakıĢır bir Ģekilde hakemlerin kararlarını
tartılmaksızın kabul etmek zorundadırlar.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 4371
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 49

https://moral.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz